Положення про відділ безпеки та контролю департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради.

08.04.2020 798

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ безпеки та контролю
департаменту міського господарства
Дрогобицької міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Відділ безпеки та контролю департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради (надалі – відділ) є структурним підрозділом департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради, утворений згідно з чинним законодавством України.
1.1. Відділ є підзвітним і підконтрольним департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами профільних Міністерств та відомств, рішеннями Дрогобицької міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормами актами.

2. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
2.1. Формування та забезпечення реалізації заходів з питань законності, правопорядку, безпеки, охорони прав і законних інтересів мешканців та гостей міста м. Дрогобич.
2.2. Виявлення, попередження та вчинення заходів щодо припинення правопорушень, які готуються або вчинені, у межах наданих відділу повноважень.
2.3. Здійснення перевірок з метою забезпечення контролю за станом благоустрою та дотриманням Правил благоустрою у м. Дрогобич, охороною зелених насаджень.
2.4. Здійснення профілактики та запобігання вчиненню правопорушень в сфері благоустрою міста.
2.5. Інспектування вулиць на предмет виявлення порушень правил зупинки, стоянки автотранспортних засобів, у тому числі порушень правил користування майданчиками для платного паркування автотранспортних засобів.
2.6. Проведення обстеження зелених насаджень та погодження актів обстеження у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища у Львівській області.
2.7. Розгляд звернень щодо видачі дозволів для проведення земляних робіт, інших дозволів на порушення об’єктів благоустрою, підготовка відповідних ордерів, ведення їх обліку та контролю за відновленням об’єктів благоустрою.
2.8. Розгляд питань видалення, кронування дерев і зелених насаджень.
2.9. Здійснення відеоспостереження з метою виявлення порушень в сфері благоустрою та паркування в м. Дрогобичі.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ
3.1. Готує проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови інше.
3.2. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.
3.3. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами з забезпеченням вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян.
3.4. Розглядає депутатські запити та звернення.
3.5. Забезпечує представництво інтересів відділу в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності на підставі виданої директором департаменту міського господарства довіреності.
3.6. Здійснює аналітичне, консультаційне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення визначених законодавством повноважень з питань законності, правопорядку, безпеки, охорони прав і законних інтересів громадян на території м. Дрогобича.
3.8 Керує загальноміською системою відеоспостереження.
3.9. Збирає інформацію та використовує її в своїй діяльності в порядку, встановленому чинним законодавством.
3.10. Подає пропозиції щодо формування транспортної мережі м. Дрогобич та розвитку транспортної інфраструктури м. Дрогобич у частині додержання вимог громадської безпеки.
3.11. Подає пропозиції з питань удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності у сфері забезпечення законності та правопорядку, дотримання прав і свобод громадян.
3.12. Розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.
3.13. Складає протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 152 КУпАП та готує матеріали для розгляду на адміністративну комісію при виконавчому комітетові Дрогобицької міської ради.
3.14. Видає приписи на усунення порушень законодавства в сфері благоустрою.
3.15. Готує пропозиції щодо подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам та елементам благоустрою міста Дрогобич внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою м. Дрогобича.
3.16. Готує документи щодо видалення, кронування дерев і зелених насаджень, ведення їх обліку та контролю за виконанням.
3.17. Здійснює фіксацію порушень правил зупинки, стоянки, паркування, в тому числі несплати вартості послуг з паркування у режимі фотозйомки та відеозапису.
3.18. Здійснює відео спостереження та фото фіксації порушень громадського порядку та правил користування майданчиками для платного паркування автотранспортних засобів.
3.19. Встановлює за допомогою Єдиного державного реєстру транспортних засобів та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань особи, відповідальної за порушення правил паркування.
3.20. Розміщує на лобовому склі транспортного засобу повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності.
3.21. Виносить постанови по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису).
3.22. Вносить інформацію про адміністративні правопорушення до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
3.23. Застосовує Порядок тимчасового затримання транспортного засобу, умов фото, відео-фіксації, інформування уповноважених осіб про таке затримання та порядок повернення такого транспортного засобу.
3.24. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання директору департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради.
3.25. Забезпечує захист персональних даних.
3.26. Виносить постанови по справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимів або порушень правил зупинки, стоянки,паркування транспортних засобів (зафіксовані в режимі фото-відеозапису).
3.27. Виконує інші повноваження, покладені на відділ відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови Дрогобича.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ
4.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, відділ має право:
4.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
4.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
4.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
4.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки,розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.1.5. Посадові особи відділу мають право з дотриманням вимог чинного законодавства безпосереднього входження на територію підприємств, установ, організацій, крім режимних об’єктів, для огляду територій та контролю за благоустроєм, утриманням зелених насаджень, дотриманням санітарних норм, перевіряти наявність договорів на прибирання прилеглих територій, вивіз, утилізацію сміття та відходів.
4.1.6. Посадові особи відділу мають право вимагати від юридичних та фізичних осіб своєчасного виконання робіт по усуненню виявлених порушень у сфері благоустрою, встановлювати строки усунення виявлених недоліків або припинення дій.
4.1.7. Вимагати від юридичних та фізичних осіб, в межах наданих повноважень, дозвільні документи на проведення робіт, які відносяться до сфери благоустрою.
4.1.8. Вимагати пояснення від керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території громади, окремих громадян, власників житлових будинків про порушення правил благоустрою, вимагати від них письмової або усної інформації щодо намірів про усунення виявлених недоліків.

5. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ
5.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова Дрогобича у порядку, визначеному законодавством.
Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради, йому підконтрольний та підзвітний.
5.2. Начальник відділу:
5.2.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.
5.2.2. Подає на затвердження директору департаменту посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.
5.2.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи відділу.
5.2.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
5.2.5. Звітує перед директором департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.
5.2.6. Може брати участь у засіданнях міської ради.
5.2.7. У процесі реалізації завдань та функцій відділу забезпечує взаємодію відділу з іншими відділами департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради та виконавчими органами міської ради.
5.2.8. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
5.2.9. Підписує, видані у межах компетенції відділу, документи, організовує перевірку їх виконання.
5.2.10. Готує подання про проведення оцінки працівників відділу, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень.
5.2.11. Бере участь в обговоренні проєктів благоустрою об’єктів та елементів благоустрою міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, не залежно від форм власності, громадян.
5.2.12. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.
5.2.13. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
5.3. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
5.3.1. Скликає у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.3.2. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. Працівники відділу несуть відповідальність згідно посадових інструкцій.
6.2. Працівники несуть відповідальність за:
6.2.1. Недотримання вимог чинного законодавства України при виконанні своїх обов’язків.
6.2.2. Несвоєчасне виконання рішень ради та її виконавчого комітету, розпоряджень, доручень міського голови та його заступників, керівництва Департаменту.
6.2.3. Неякісне та несвоєчасне виконання покладених на них завдань та обов’язків.
6.2.4. Недотримання норм етики поведінки посадової (службової) особи та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування.
6.1.5 Порушення антикорупційного законодавства.
6.2.6. Працівники відділу зобов’язані:
6.2.6.1. Дотримуватись законодавства України, вимог цього Положення, змісту посадових інструкцій та положення про відділ, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
6.2.6.2. Сумлінно ставитися до виконання посадових (службових) обов’язків.
6.2.6.3. Не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам відділу та Департаменту.
6.2.7. Працівники відділу за обставин, що унеможливлюють, виконання посадових (службових) обов’язків в найкоротший термін, але не пізніше 1 робочого дня з моменту виникнення вказаних обставин, повинні повідомити про них керівництво.
6.2.8. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових (службових) осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
міського господарства
Дрогобицької міської ради                       Москалик Р.Я.

Чат-бот Гаряча лінія